Kapitánské průkazy - jednoduše a přehledně

Plavba s malým plavidlem na řece nebo jiné vodní ploše ve vnitrozemí:

Bez kapitánského průkazu je povolena plavba: 

 • na motorovém člunu do výkonu motoru 4 kW (5hp), kdy celková hmotnost člunu nepřesáhne 1000 kg - řídit takový člun je možné od 15 let věku.
 • na plachetnici do 12 m2 plochy plachet, kdy celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1000 kg - bez věkového omezení.

K vedení lodí, které nesplňují výše uvedené potřebujete již kapitánský průkaz, který vám umožní řídit danou loď. Pozor to platí také pro  plavbu na "prkenech s motorovým pohonem", tedy tzv. jetsurfů, podobně jako "prken s ponorným vztlakovým křídlem", tedy tzv. eFoilů, že pokud je plavidlo vybaveno motorem o výkonu vyšším než 4 kW, podléhá povinné evidenci v rejstříku malých plavidel, tzn. že na taková plavidla již potřebujete kapitánský průkaz. 

Pro vnitrozemskou plavbu u nás a v zahraničí je to: Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - zkráceně VMP, který vydává Plavební úřad. Průkaz se dělí na následující kategorie, podle toho s jakou lodí chcete plout:

Pro řízení plavidla do 20 kW výkonu motoru, je nutné vlastnit průkaz kategorie M20.

 • M20 - od 4 kW do 20 kW výkonu motoru - od 16 let.

Pro řízení plavidla se silnějším výkonem motoru nad 20 kW, je nutné vlastnit průkaz kategorie M.

 • M - nad 20 kW výkonu motoru - od 16 let - zde je nutné ke zkoušce doložit Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla.

Plánujete plout na plachetnici jen malé, která nemá více jak 20 m2 plachet, pak potřebujete kategorii S20.

 • S20 - od 12 m2 do 20 m2 plochy plachet - od 16 let.

Plánujete plout na plachetnici, která má více jak 20 m2 plachet, pak potřebujete kategorii S.

 • S - nad 20 m2 plochy plachet - od 16 let - zde je nutné ke zkoušce doložit Ověření o praktické dovednosti při vedení malého plavidla.

Jak je to s průkazem VMP na moři?

Zde je potřeba mít na průkazu ještě kategorii C, která vám umožní plavbu na moři u pobřeží (v oblasti C viz. obr. níže) - s omezením do 1 námořní míle = 1852 m od pobřeží a do 4° Beaufortovy stupnice, viz. obrázek níže.

Kategorie se dají různě kombinovat, přičemž základem je vždy M20 nebo M. K tomu se pak dají přidat další kategorie.

Příklady průkazu VMP:

 • M+C povoluje plavbu s motorovým člunem o neomezeném výkonu motoru ve vnitrozemí u nás i v zahraničí a na moři do 1 námořní míle od pobřeží. 
 • M+S povoluje plavbu s motorovým člunem o neomezeném výkonu motoru a na plachetnici s neomezeným rozměrem plachet, ale pouze ve vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí.
 • M+C+S povoluje plavbu s motorovým člunem o neomezeném výkonu motoru a na plachetnici s neomezeným rozměrem plachet a to ve vnitrozemských vodách u nás i v zahraničí a na moři do 1 námořní míle od pobřeží.

POZOR - při pronájmu lodi, která je vybavena radiostanicí (jedná se zejména o plachetnice na moři), je potřeba mít průkaz radiotelefonisty (např. v Chorvatsku je tento průkaz vyžadován zákonem). Více o průkazech radiotelefonisty se dozvíte na kurzu na vysílačku - kurz VHF.

Jak získám průkaz VMP?

K získání průkazu VMP je třeba složit teoretickou zkoušku na Plavebním úřadě nebo na některé z poboček. Zkouška se skládá online na počítači, kde je třeba zodpovědět daný počet otázek. U kategorií M a S je třeba ještě složit praktickou zkoušku neboli Osvědčení o praktické dovednosti - která je na našich kurzech součástí praktické části kurzu na průkaz VMP.

Tento průkaz má neomezenou platnost.

Na průkaz VMP i s ověřením o praktických dovednostech vás rádi připravíme: Kurzy na průkazy VMP


Jaký průkaz potřebujete v Chorvatsku? 

 • K vedení malých plavidel s vlastním strojním pohonem, která podle zákona o vnitrozemské plavbě, nepodléhají evidenci, je způsobilá pouze osoba, která je držitelem oprávnění k vedení malých plavidel na moři. Neplatí tedy již, že plavidlo s výkonem motoru 4 kW a méně, může vést osoba bez oprávnění k vedení plavidel. Tzn., že musíte mít oprávnění kategorie alespoň M20+C - doporučujeme M+C.
 • Plavidla, která se nezapisují do evidence nebo rejstříku malých plavidel (nerozlišuje se, zda s vlastním pohonem nebo bez pohonu), se nesmějí vzdalovat od pobřeží pevniny nebo ostrova na vzdálenost větší než 500 metrů.
 • Na plavidle (nerozlišuje se, zda s vlastním pohonem nebo bez pohonu) o délce 2,5 m a menší se mohou plavit současně nejvýše 2 osoby.

Mapka zobrazující platnost kapitánských průkazů ve vnitrozemí a od pobřeží:


Rádi byste pluli na moři dále od pobřeží než povoluje plavba s průkazem VMP tedy více než 1 nm. 

Na to je potřeba získat námořní průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C:

Tento průkaz vydává Námořní úřad Ministerstva dopravy ČR (MDČR) a opravňuje vás plout v oblasti plavby C do 20 nm od pobřeží do 6° Beaufortovy stupnice, viz. tabulka níže, a to i v noci.

K jeho získání je potřeba složit teoretickou zkoušku, která se skládá z písemné části - počítání navigačního příkladu a ústní části. Zkouška se skládá před komisaři schválenými MDČR a úředníkem z MDČR, který je na zkoušce jako státní dozor. Zároveň je třeba naplout 100 nm na moři. Plavba musí být zakončena zkouškou za účasti komisaře schváleného MDČR.

Platnost průkazu je 10 let. Pro jeho obnovu stačí naplout během 10ti let 500 nm.

I zde platí, že při pronájmu lodi, která je vybavena radiostanicí (jedná se zejména o plachetnice), je potřeba mít průkaz radiotelefonisty (např. v Chorvatsku je tento průkaz vyžadován zákonem). Více o průkazech radiotelefonisty se dozvíte na kurzu na vysílačku - kurz VHF.

Na zkoušky na námořní průkaz C vás rádi připravíme: Kurz na námořní průkaz C

Chcete plout na moři ještě dále od pobřeží než 20 nm. Pak je potřeba získat průkaz Velitel jachty mořské plavby B.

Který vám umožní plavbu v oblasti B, což je 200 nm od pobřeží, a to i v noci. Stupeň Beauforta není omezen.

K jeho získání je třeba složit teoretickou zkoušku, která se skládá z písemné části - počítání navigačního příkladu a ústní části. Zkouška se skládá před komisaři schválenými MDČR a úředníkem z MDČR, který je na zkoušce jako státní dozor.

Zároveň je nutné nejprve získat námořní průkaz C a naplout 1000 nm jako kapitán s vlastní posádkou a 1500 nm jako člen posádky s kapitánem, který má vyšší licenci nežli C, tedy B nebo A. Plavba pak musí být vedena jako plavba "Béčková" tedy dále než 20 nm od pobřeží.

Platnost průkazu je 10 let. Pro jeho obnovu stačí naplout během 10ti let 500 nm.

Také na zkoušky na námořní průkaz B vás rádi připravíme: Kurz na námořní průkaz B 


Beaufortova stupnice:


Mezinárodní uznávání průkazů není vázáno žádným zákonem nebo vyhláškou. Jde o smluvní dohodu mezi státy. Obecně platí, že s českými průkazy nebudete mít problém, plují na ně kapitáni po celém světě.

Např. v Chorvatsku jsou uznávány všechny naše průkazy:

POZOR na chorvatské průkazy na moře! Jejich platnost je pouze v teritoriálních vodách Chorvatska. Spousta majitelů chorvatského průkazu si to pořád vysvětluje, jako že např. v Řecku nebo v Itálii není problém - pravda nemusí, ale každopádně tam průkaz neplatí!

Jako Češi bychom měli mít primárně české průkazy, dále můžeme naší "kvalifikaci" vylepšovat. Např. o uznávané průkazy anglické RYA (Royal Yachting Association). Pokud byste měli zájem o průkaz RYA, můžete nás kontaktovat.