S motorovým člunem do Chorvatska

Definice plavidel v Chorvatsku:

  • Čamac - člun - je podle chorvatských zákonů plavidlo určené pro plavbu ve vnitrozemských vodách (řeky, jezera, kanály) jehož délka je větší než 2,5 metru nebo celkový výkon hnacích motorů přesahuje 5 kW.
  • Brodica - loď - je plavidlo určené k plavbě na moři, jehož délka je větší než 2,5 metru nebo celkový výkon hnacích motorů přesahuje 5 kW.
  • Jachta je plavidlo pro sport a volný čas a jejíž délka je větší než 12 metrů, a která je určena k delšímu pobytu na moři. Max. kapacita je 12 osob.

Poplatky a dokumentace:

Pokud připlujete na plavidle do vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky je povinnost doplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní veřejnou dopravu za účelem provedení pohraniční kontroly lodi a posádky a získání vinjety na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Pokud do Chorvatska přivezete člun po souši nebo máte plavidlo v Chorvatsku uskladněné, je rovněž povinnost před vyplutím na moře získat vinětu na příslušném kapitanátu nebo na jeho pobočce.

Rozhodně se nezkoušejte poplatku za vinjetu vyhnout - pokuty za plavbu bez vinjety jsou velmi vysoké!

Pokud budete na člunu opouštět teritoriální vody Chorvatska, musíte projít procesem vyclení (odhlášení) a to na poslední možné celnici před opuštěním teritoriálních vod Chorvatska. Pokud máte člun opravňující plavbu v oblasti plavby B (popř. A) pak se můžete vyclít (odhlásit) kdekoliv, ale pozor po odhlášení již nemůžete přistát nebo zakotvit ve vodách Chorvatska. Je třeba si uvědomit, že Chorvatsko je sice členem Evropské unie, ale není součástí schengenského prostoru. 

Dále na člunu nesmí chybět:

Seznam posádky, který obsahuje jména členů posádky a pasažérů a je ověřený kapitanátem nebo jeho pobočkou. Pokud nemá osoba, která řídí plavidlo v úmyslu během plavby v chorvatských vodách po dobu platnosti vinjety posádku měnit nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Je umožněno posádku plavidla měnit, ale s podmínkou, že před vyplutím, nebo před začátkem plavby vyplníte tzv. "Seznam osob". Celkový počet osob na seznamu uvedených nesmí překročit dvojnásobek kapacity plavidla. Výjimečně, s povolením kapitanátu nebo jeho pobočky, se seznam osob může dále zvýšit maximálně o dalších 30% ze základního počtu osob registrovaného v dokladech motorového člunu, nebo plachetnice, pokud se na plavidle nachází jeho majitel. Pokud v době získání viněty z oprávněných důvodů nemůžete do Seznamu osob napsat všechny osoby, které mají na lodi či člunu, pobývat během platnosti viněty, zapíšete s povolením přístavního kapitanátu veškeré další osoby do seznamu během jejich prvního nalodění. Pokud máte uvedený kompletní seznam osob (do povoleného počtu osob na palubě) nemusíte již do tohoto seznamu dále hlásit v přístavním kapitanátu výměnu osob na palubě člunu uvedených v seznamu. Počet takových výměn osob uvedených v Seznamu není omezen.

Pokud však potřebujete nalodit jinou osobu, která není v Seznamu uvedena, je nutno před vyplutím podat zprávu na kapitanátu nebo jeho pobočce, kvůli odpovídající změně v seznamu osob.

Osoby, které máte na člunu pouze během pobytu v přístavu nebo na kotvišti, nemusíte přihlašovat na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Osvědčení, že je člun způsobilý plavby podle národních předpisů státu pod jehož vlajkou pluje. Jestliže nemáte doklad o způsobilosti k plavbě v souladu s národními předpisy mateřského státu, provede přístavní kapitanát nebo jeho pobočka řádnou prohlídku plavidla přímo na místě.

Co je potřeba mít dále:

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené plavidlem je-li plavidlo vybaveno motorem o výkonu větším než 15 kW. Pojištění lze sjednat také na místě, tedy přímo v Chorvatsku na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Osvědčení o vlastnictví plavidla, plnou moc nebo nájemní smlouvu, aby bylo možné doložit, že majitel souhlasí s půjčením plavidla jiné osobě. Tato dokumentace by pak měla být v angličtině.

Osvědčení, že osoba, která řídí plavidlo je způsobilá k řízení takového plavidla. České kapitánské průkazy jsou v Chorvatsku uznávány všechny.

Plavidlo musí být také vybaveno povinnou výbavou, pro daný typ plavidla.

Jaké průkazy k vedení malého motorového plavidla v Chorvatsku vyžadují:

K vedení malých plavidel s vlastním strojním pohonem, která podle zákona o vnitrozemské plavbě, nepodléhají evidenci, je způsobilá pouze osoba, která je držitelem oprávnění k vedení malých plavidel na moři. Neplatí tedy již, že plavidlo s výkonem motoru 4 kW a méně, může vést osoba bez oprávnění k vedení plavidel. Tzn., že musíte mít oprávnění kategorie alespoň M20+C nebo námořní průkaz (ten však neplatí ve vnitrozemských vodách).

Plavidla, která se nezapisují do evidence nebo rejstříku malých plavidel (nerozlišuje se, zda s vlastním pohonem nebo bez pohonu), se nesmějí vzdalovat od pobřeží pevniny nebo ostrova na vzdálenost větší než 500 metrů.

Na plavidle (nerozlišuje se, zda s vlastním pohonem nebo bez pohonu) o délce 2,5 m a menší se mohou plavit současně nejvýše 2 osoby.

O kapitánských průkazech a jejich platnosti zde: Kapitánské průkazy jednoduše a přehledně